Lead Forward

En strukturerad metod för ledarutveckling, byggd på en form av feedback som brukar benämnas ”feedforward”. Metoden har ett framåtriktat fokus snarare än att stanna vid återkoppling på tidigare beteenden, så som ofta annars är fallet vid traditionell feedback. Till grund för Lead Forward ligger den så kallade ”Full Range Leadership Model”, vilken är en av de ledarskapsmodeller som har erhållit starkast vetenskapligt stöd.